Kérem, ezt a feladás előtt mindenképpen töltse ki, hogy be tudjuk azonosítani a visszaérkezett csomagot.

Tájékoztatjuk, hogy csak a kitöltött kérdőív ellenében tudjuk biztosítani a visszafizetést, illetve a termékcserét!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePFdD_TJ3iwQDfk-aW4WzHj6DnwknktK6lvMjTZhz5NNCDgg/viewform

 

FIGYELEM!

Prémium Személyre Szabható Kutyahám termékünk esetén méretgaranciát vállalunk!

A méret garancia érvényesítéséhez az alábbi form kitöltése szükséges, amelyben megtalál minden információt a cseregaranciáról, valamint a visszaküldésről.

https://forms.gle/UpZ27g9Qfc3ba8oMA

Előfordulhat, hogy a csere hám nincs készleten, ez esetben +1 héttel nő a szállítási idő.

Visszaküldési címet a form beküldését követően, az utolsó oldalon kap, kérjük ezt jegyezze fel.

 

 

 

1. Az Ügyfél A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján jogosult arra, hogy a szerződéstől indokolás nélkül elálljon. Az Ügyfél az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

- a terméknek,

- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

2. Az Ügyfél az elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

3. Ha az Ügyfél él az elállás jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát 
köteles eljuttatni a Kereskedő részére. Az Ügyfél az elállás jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére. A Kereskedő minden esetben visszaigazolja a nyilatkozat átvételét.

4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátuma, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontja az irányadó. A Kereskedő javasolja, hogy az Ügyfél postai küldés esetén a nyilatkozatát legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy ezáltal a feladás ténye és dátuma bizonyítható legyen. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Rendeletben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint gyakorolta.

5. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket bontatlan dobozában, késedelem nélkül visszajuttatni a Kereskedőhöz, de köteles azt legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A Kereskedő az utánvéttel vagy portó (címzett fizet) szolgáltatással küldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

6. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kézbesítési költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

8. Kereskedő a termékek jellegéből fakadóan kizárólag bontatlan, érintetlen csomagolásban visszaküldött termék esetén téríti meg a fent részletezett költségeket. Visszáruként küldött sérült vagy felbontott doboz esetén az elállási és visszatérítési folyamatot Kereskedő azonnali hatállyal terminálja, melyről az Ügyfelet haladéktalanul értesíti.